Co zawierać powinna Umowa o zachowaniu poufności?

Abyś mógł zacząć rozmowy z inwestorem, czy to strategicznym czy branżowym – konieczne jest podpisanie deklaracji poufności lub umowy o zachowaniu poufności, zwanej także NDA (ang. non – disclosure agreement). Pamiętaj, że przystępując do rozmów z inwestorem lub udostępniania informacji inwestorowi, np. w toku audytu,  musisz zabezpieczyć prawnie spółkę i podpisać taką umowę. O czym powinieneś pamiętać podpisując umowę NDA?

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., UMOWA O POUFNOŚCI, UMOWY, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto podpisuje umowę NDA?

Umowę podpisuje zarząd spółki, bo to spółka a nie tu jako jej udziałowiec, będzie udostępniała informacje. Spółka jest więc ujawniającym informacje poufne. Strona otrzymującą informacje jest natomiast inwestor. W umowie NDA warto określić zasady i określić krąg podmiotów, którym inwestor takie informacje może dalej przekazać. Jest to ważne by informacje przekazane faktycznie pozostawały poufne.

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności?

W NDA powinieneś jasno określić cel, z uwagi na który przekazujesz informacje poufne. Korzystanie przez stronę otrzymującą w innym celu z tych informacji będzie stanowiło naruszenie NDA. W Umowie NDA powinieneś dookreślić zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

Podmiot otrzymujący informacje musi zobowiązać się, że wykorzysta przekazane mu informacje wyłącznie w celu sprecyzowanym w umowie (a więc w celu ustalenia tego czy chce objąć nowe udziały, czy chce zawrzeć transakcję sprzedaży udziałów od dotychczasowych akcjonariuszy czy np. chce nabyć przedsiębiorstwo).

Ponadto, podmiot taki zobowiązuje się, iż nie będzie bez uprzedniej zgody ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać informacji poufnych oraz je w należyty sposób zabezpieczy.

Jakie są sankcje za naruszenie NDA?

Sankcję są takie jakie uda Ci się wynegocjować :). Optymalne jest zastrzeżenie kary umownej – masz wtedy pewność, że naruszenie NDA wiąże się z konkretną odpowiedzialnością. Gdy nie uda się wynegocjować kary umownej, pozostanie odpowiedzialność na zasadach ogólnych – a więc odpowiedzialność otrzymującego informację poufną za jej ujawnienie będzie odpowiedzialnością za szkodę ponoszoną na podstawie art. 471 k.c., a wysokość odszkodowania będzie uzależnioną od wysokości poniesionej szkody (w praktyce dosyć trudne do wykazania). Pamiętaj jeszcze, że obok odpowiedzialności na zasadach ogólnych zawsze wchodzi w grę odpowiedzialność z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jaki czas obowiązuje NDA? 

Należy tę kwestię określić w umowie o zachowaniu poufności. Zwykle to okresy od kilku miesięcy do nawet kilku lat, niezależnie od tego czy do transakcji dojdzie czy też nie.

Wniosek

Pamiętaj, że umowa o zachowanie poufności jest to klucz do zabezpieczenia interesów Spółki.

Jest ona także istotna dla oceny potencjalnej odpowiedzialności zarządu. Moja rada: oceń najpierw to, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie spisz umowę o zachowaniu poufności, w taki sposób by w maksymalnym stopniu zabezpieczyć spółkę przed ujawnieniem informacji ważnych dla spółki podmiotom niekoniecznie mającym pozytywną motywację.

Polecane wpisy
sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.