Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Pandemia koronawirusa COVID-19 w sposób oczywisty wpływa na możliwość realizacji wielu umów handlowych, a także z pewnością dotknie realizacje takich umów w przyszłości. Może także wpłynąć na wykonywanie zawartych umów inwestycyjnych, umów wspólników czy umów joint- venture. Powstaje w obecnej chwili bardzo ważne pytanie: jak prawnie zabezpieczyć siebie oraz swój biznes,  by zminimalizować ryzyka wynikające z tej nadzwyczajnej sytuacji ? Jak bezpiecznie skorzystać z klauzuli siły wyższej? Czy powoływanie się na siłę wyższą jest zawsze skuteczne?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, INNE UMOWY PRZY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA PRZEDWSTĘPNA, UMOWY, ZAMKNIĘCIE, | Data: .

lista udziałów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – lista

Prowadzisz spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, jesteś jej jedynym wspólnikiem i zgłosił się do Ciebie inwestor zainteresowany odkupieniem całości lub części Twojej Spółki? Zastanawiasz się jakie dokumenty należy przegotować w związku z taką sprzedażą udziałów? Sprawdź czy masz wszystkie niezbędne dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DOKUMENTY, Oświadczenia i zapewnienia, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWY, | Data: .

udziały w spółce

Udziały w spółce

Sam Kodeks Spółek Handlowych definiuje udziały w kilku znaczeniach. Za udziały w spółce uważa się ogół praw i obowiązków danego wspólnika wobec konkretnej spółki. Są podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Ogół udziałów stanowi kapitał zakładowy spółki, tzn. powinny one odzwierciedlać wkłady, jakie wspólnicy wnieśli do spółki. W pewnym uproszczeniu udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można ująć jako ogół władzy w spółce oraz miara praw przysługujących wspólnikom. Na przykład w zakresie podziału dywidendy. Udziały w spółce – rodzaje Zasadniczo w spółce z o.o. pojawić się mogą dwa rodzaje udziałów: udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Gdy wspólnicy sporządzają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wówczas podejmują decyzji o równości lub nierówności udziałów. Muszą wtedy także określić liczbę tych udziałów przypadających na jednego wspólnika. Jeżeli wspólnicy ustalą, że każdy z nich może posiadać tylko jeden udział, wówczas jego wartość może być nierówna. Z kolei w przypadku, gdy postanawiają, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy powinny one mieć wartość równą. Pozycja w spółce Na tym etapie wspólnicy może zadecydować o swojej pozycji w spółce. Jeżeli chciałby ją wzmocnić, wówczas powinien mieć minimum jeden udział posiadający wyższą wartość nominalną niż inni udziałowcy lub posiadać większą liczbę udziałów. Wniesienie wkładu do spółki Do powstania spółki wymagane jest wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Należy jednak odróżnić „objęcie” udziału od jego „pokrycia”. Objęcie udziału jest oświadczeniem wspólnika w umowie spółki, że wyraża wolę na uczestniczenie w spółce i kreuje obowiązek wniesienia tego wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. Zaś obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału w spółce wspólnik realizuje, jeżeli przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. Podsumowanie – udział w spółce Reasumując udziały są związane z kapitałem zakładowym w spółce z o.o. i w związku z tym suma wartości nominalnej udziałów w spółce, musi zgadzać się z wysokością kapitału zakładowego. Przeczytaj także: Spółka z o.o. w organizacji  Kapitał zakładowy w spółce  

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, tzw. ePUAP. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która ułatwia załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Aby móc korzystać z tej platformy niezbędne jest założenie darmowego konta. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wśród spraw jakie możemy załatwić za pomocą ePUAP wyróżnić można m.in.: Wyrobienie dowodu osobistego; Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej; Dopisanie do spisu wyborców; Nadanie numeru porządkowego nieruchomości; Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego; Rejestracja pojazdów; Rejestracja urodzeń; Sporządzenie aktu zgonu; Wydanie prawa jazdy. Każda sprawa, która jest dostępna na portalu, posiada jej krótki opis, a także szczegóły sprawy, tzn. kogo dotyczy, jaki jest czas realizacji, wymagane dokumenty, opłaty, podstawę prawną, a także możliwość złożenia odwołania od decyzji. Jak wygląda założenie konta? Zakładając konto na portalu będzie trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny, którego rubryki dotyczą przede wszystkim danych kontaktowych oraz identyfikacyjnych. Na podany przy rejestracji adres e-mail będą przesyłane powiadomienia dotyczące wnoszonych podań i wniosków. Udogodnienia dla przedsiębiorców System ePUAP posiada również udogodnienia dla przedsiębiorców, które umożliwiają szybkie i bezpieczne załatwienie spraw związanych z prowadzeniem firmy. Do takich spraw należą między innymi: Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składem do ZUS-u; Rozliczenie VAT; Umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika do podpisywania elektronicznych dokumentów księgowych. Podsumowanie Reasumując, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, pozwala na szybki kontakt i uzyskanie odpowiedzi w sprawach administracyjnych. Przeczytaj także: Po pierwsze: Spółka z o.o. w organizacji Po drugie: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DOKUMENTY, | Data: .

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce, nazywany również założycielskim, jest to minimalny wkład właścicieli wnoszony przez wspólników spółki przy jej zakładaniu. Takie wkłady mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną tzn. aportu, np. wierzytelności lub nieruchomości. W zależności od rodzaju spółki, ustawodawca przewidział różne minimalne wysokości kapitału zakładowego. Można wymienić: 5 000 złotych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 50 000 złotych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej; 100 000 złotych w przypadki spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy  w spółce – pokrycie W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy od samego początku musi być pokryty w pełnej deklarowanej przez wspólników wysokości. Zaś w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej ustawodawca dopuścił częściowe pokrycie kapitału w wysokości ¼ deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, wyznaczając jednocześnie odpowiednie terminy na pokrycie kapitału w całości. Wysokość kapitału zakładowego można zmieniać w trakcie istnienia spółki, zarówno poprzez jego zwiększenie, jak i zmniejszenie. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce bądź na podstawie zmiany umowy spółki, bądź na podstawie wcześniejszych postanowień tej umowy, w których przewidziane zostało podwyższenie w określonym czasie do określonej wysokości w określony sposób. Znowu obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników, które może nastąpić poprzez: zmniejszenie ilości udziałów lub, obniżenie wartości nominalnej każdego udziału.   Przeczytaj także: Wartość nominalna w spółce Spółka z o.o. w organizacji

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna oznacza wartość udziału lub akcji w spółce przyjętą przez wspólników przy założeniu spółki. Może być ukształtowana w sposób dowolny, jednak przepisy przewidują najniższa ich wartość nominalną. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość ta, która odnosi się do udziału, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Znowu w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, gdzie odnosi się ona do wartości papieru wartościowego w postaci akcji, nie może mieć niższej wartości niż 1 grosz. Przepis zawarty w Kodeksie Spółek Handlowych o minimalnej wartości nominalnej udziału ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Co oznacza tyle, że określenie w umowie spółki przez wspólników wartości niższej, niż wskazane powyżej, będzie sprzeczne z ustawą. Jako takie stanowić będzie podstawę do odmowy wpisu spółki do rejestru, z uwagi na postanowienie nieważne w umowie spółki. Udziały w spółce Zakaz obejmowania udziałów poniżej wartości nominalnej wynika z obowiązku realnego i pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Iloczyn wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz ilości wydanych lub wyemitowanych przez spółkę akcji tworzy kapitał zakładowy. Podsumowanie Reasumując wartość nominalna w spółce wyraża wkłady pieniężne, wnoszone przez wspólników do kapitału zakładowego, na podstawie umowy spółki.  Przeczytaj także inne wpisy dotyczące zakładania spółki: Spółka z o.o. w organizacji Udział w spółce Kapitał zakładowy w spółce

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji. Jest to zatem początkowa faza jej istnienia. Dopiero z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców staje się ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Co oznacza zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Od chwili zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sporządzenia umowy) ma ona już zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i upadłościową. Co to oznacza? Spółka z o.o. w organizacji, posiadająca status ułomnej osoby prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania pozywać i być pozywana. Firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. PRZYKŁAD: W umowie spółki wspólnicy określili nazwę spółki jako „Kwiatkowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Do momentu wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS należy używać nazwy „Kwiatkowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”. Spółka z o.o. – kto ją reprezentuje? Spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje się przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Wspólnicy spółki z o.o. w organizacji, którzy nie zostali powołani jako członkowie zarządu lub pełnomocnicy, nie mogą jej reprezentować. Spółka z o.o. – kto odpowiada za zobowiązania? Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają jednak solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Chodzi tu o osoby uprawnione do reprezentacji, a więc zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Wpis do KRS W momencie wpisu do KRS powstaje spółka z o.o. właściwa, której przysługują wówczas już wszystkie prawa i obowiązku nabyte przez spółkę w organizacji. Funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji Warto mieć na uwadze, że funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji ogranicza się w czasie. Spółka ta zobowiązuje się do złożenia wniosku o jej zarejestrowanie w KRS najpóźniej w terminie 6 miesięcy. Czas ten liczy się od dnia powstania spółki z o.o., czyli podpisania umowy. Przeczytaj także: Kiedy sąd może postanowić o zawieszeniu wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

instrukcja dla spółek z o.o.

Instrukcja dla spółek z o.o. – Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2020 rok?

Panująca epidemia COVID-19 wymogła na przedsiębiorcach dostosowywania się do wielu zmian, w tym dotyczących składania dokumentów sprawozdań finansowych. Można się zastanowić w jaki sposób złożyć tegoroczne sprawozdanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Prosta Spółka Akcyjna PSA

Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

W tym roku znowelizowany został Kodeks Spółek Handlowych . W ramach zmian prowadzony został nowy typ spółki kapitałowej – Prosta Spółka Akcyjna (PSA). Ma być ona nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej, która pomoże we prowadzeniu innowacyjnych przedsięwzięć opartych o nowoczesne technologie.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA STARTUPÓW, | Data: .

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Od 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na zarządy spółek zostały nałożone konkretne obowiązki, a kary za ich nieprzestrzegania są znaczne. Sprawdź co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kogo obejmują nowe obowiązki, kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić w spółkach oraz w truście, jakie dane beneficjenta rzeczywistego można znaleźć w rejestrze, kiedy trzeba zgłosić dane oraz jaki jest tryb zgłaszania danych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, UMOWY, | Data: .

Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o.o.?

Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o.o.?

Program opcyjny wiąże się z potrzebą motywowania pracowników i związania ich ze spółką. Jest to znaczący mechanizm pozwalającym na rozwój spółki czy startupu, przyciągnięcie inwestora czy coraz to lepszych pracowników. Jest to też przejaw wprowadzania w tego typu podmiotach kultury współwłasności i wspólnego celu, jakim jest budowanie wartości wspólnej firmy. W swojej pracy spotkałam się ostatnio z tematem możliwości wprowadzenia takich programów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadane mi zostało pytanie, jak najbezpieczniej wprowadzić program opcyjny w spółce z o. o. i czy pracownicy, którym tak przyznano prawo są w pełni zabezpieczeni.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA SPÓŁKI, UMOWA WSPÓLNIKÓW, | Data: .

obowiązki zarządu sp. z o.o.

Jakie są obowiązki zarządu spółki z o.o. po skutecznym zawiadomieniu spółki o przejściu udziałów?

Zgodnie z art. 187 § 1 KSH o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Powstaje pytanie, jakie są obowiązki zarządu sp. z o.o. po otrzymaniu takiego zawiadomienia?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .

sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet – czy jest możliwa i jak to zrobić?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne i jeżeli odmienny zapis nie znajduje się w umowie spółki – każdy wspólnik może zbyć dowolną liczbę udziałów na rzecz innego podmiotu. Oczywiście umowa spółki może ograniczać to prawo np. poprzez zastrzeżone prawo pierwszeństwa lub pierwokupu czy zgodę Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. Zbycie udziałów wymaga podpisania umowy sprzedaży udziałów, która dla swej ważności wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Czy skoro spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć i dokonywać zmian przez internet korzystając z wzorca umowy, to czy jest możliwa sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, POLECAM UWADZE, Poradniki, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, | Data: .

klauzule vestingu

Programy opcyjne i klauzula vestingu w spółce z o.o. – czyli jak motywować kluczowych pracowników

Motywacja jest fundamentem sukcesu, a jest to istotne zwłaszcza w małych podmiotach czy startupach. Zachęcanie pracowników do efektywnej pracy na rzecz firmy większymi benefitami uzależnionymi od wzrostu spółki czy też pozostawania w tej spółce przez taką osobę jest znaczącym mechanizmem pozwalającym na rozwój spółki czy start-up’u, przyciągnięcie inwestora czy coraz to lepszych pracowników. Czym jest klauzula vestingu, jak działa, jakie są warunki programu i jak wprowadzać programy opcyjne?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA STARTUPÓW, SPÓŁKA Z O.O., UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWY, | Data: .

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.