Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .
Różnorodność płci w składzie organów spółek

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW. Czy od lipca 2021 r. w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet?

W ostatnim czasie na portalach branżowych zrobiło się głośno o wprowadzeniu różnorodności w zakresie płci w organach polskich spółek kapitałowych. Już od kilku lat pojawiały się głosy za wprowadzeniem równouprawnienia w spółkach. Czy w końcu w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W tym artykule wyjaśniamy Państwu najnowsze zmiany.

Jakie spółki obejmują zmiany w różnorodności płci w składzie organów spółek?

Po pierwsze, zmiany te nie obejmują wszystkich spółek, a jedynie te notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe warunki związane z różnorodnością w obszarze płci wynikają z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Rada Giełdy uchwaliła je Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. To kolejne już zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Pełną treść tej Uchwały możecie Państwo znaleźć pod tym adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/Uch_13_1834_2021_DPSN2021.pdf

Kodeks dobrych praktyk – różnorodność płci w składzie organów spółek

Zgodnie z najnowszym Kodeksem dobrych praktyk „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%”. Regulacja taka znalazła się w punkcie 2.1 ww. dokumentu. Zatem dla spełnienia nowych wymogów, w organach spółek, które dotychczas obsadzone były głównie przez mężczyzn, powinno znaleźć się co najmniej 30% kobiet. Dla wielu spółek to wyzwanie i pytanie jak dostosować się do tego warunku. Czy remedium może stanowić odpowiednie przeprowadzenie rekrutacji? Wiele spółek musi zmierzyć się też ze zmianą regulacji wewnętrznych.

Punkt 2.2. przytoczonego wyżej Kodeksu stanowi, że „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1”. W związku z tym, to do tych osób będzie należało zapewnienie różnorodności płci w organach spółek notowanych na GPW. Jak podkreślone zostało na stronie internetowej GPW, „wszystkie organy powinny podjąć działania, które w efekcie umożliwią stosowanie zasad Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad”.

Kiedy powinny nastąpić zmiany?

Podjęcie właściwych kroków w celu dostosowania się do nowych wytycznych z obszaru corporate governance powinno nastąpić niebawem, bowiem pierwsze raporty dot. stosowania tych regulacji powinny zostać opublikowane przez spółki do końca lipca 2021 r. Kluczową datą jest też 1 lipca 2021 r. To właśnie wtedy wchodzi w życie Uchwała Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.

Niewywiązanie się z nowych warunków

Co w przypadku niewywiązania się z nowych warunków przez spółki giełdowe? Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie GPW „stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne. Jednak informowanie o ich stosowaniu należy do obowiązków każdej spółki giełdowej, zapisanym w Regulaminie GPW”. Kodeks dobrych praktyk należy do tzw. soft law. Co do zasady, za całkowite lub częściowe niezastosowanie się do „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW” nie grożą spółkom sankcje ze strony GPW. Jednak w myśl zasady „comply or explain”, w takiej sytuacji powinny poinformować rynek o tym fakcie. A za nieprzestrzeganie corporate governance spółka może zostać negatywnie oceniona przez rynek (np. niższa wycena).

Podsumowanie -różnorodność płci w składzie organów spółek

Pojawiają się różne stanowiska co do nowych zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Jednak regulacje w obszarze równouprawnienia płci należy ocenić pozytywnie. Choć należą one jedynie do tzw. soft law, to odpowiadają na postulaty zgłaszane już od kilku lat. W Polsce wciąż zdecydowanie za mało kobiet pełni funkcje w zarządach i radach nadzorczych spółek. Kobietom – przedsiębiorcom nadal jest trudniej na rynku. Najnowszy Kodeks dobrych praktyk może przyczynić się do zmiany na lepsze.

Polecane wpisy