Nowy Polski Ład – istotne zmiany z punktu widzenia spółek

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .
Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład od miesięcy budzi wiele kontrowersji. Rewolucyjne zmiany sprowokowały wiele rozmów, a także krytykę – głównie ze strony przedsiębiorców. Omówieniem tego tematu zajęłam się już jakiś czas temu we wpisie: Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?.

Tym razem jednak, mając solidną podstawę do omawiania zmian (w momencie powstawania poprzedniego wpisu nie opublikowano jeszcze projektu ustawy), zajmę się omówieniem najbardziej istotnych kwestii z punktu widzenia przedsiębiorców oraz spółek, które wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. 16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał bowiem ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przechodząc do sedna, niniejszy wpis poświęcony jest najważniejszym zmianom, związanym z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji wynikających z programu Nowy Polski Ład. Poniżej znajdziesz część wybranych przeze mnie zmian, które uważam za najważniejsze w oczach przedsiębiorców oraz które najpewniej zaczną obowiązywać od 2022 roku.

Serdecznie zapraszam do lektury.

Podwyższenie drugiego progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej

O wyżej wymienionych zmianach chyba najczęściej wspomina się w kontekście Nowego Ładu. W związku z tym, w dzisiejszym artykule nie będę zajmowała się ich omówieniem. Co prawda zauważyć należy, że faktycznie mają one ogromne znaczenie dla podatników. Jednak nie tylko one będą miały wpływ na przyszłość przedsiębiorców. Poniżej znajdziesz rzadziej wspominane zmiany, o których zdecydowanie za mało się mówi. Co konkretnie mam na myśli?

Nowy Polski Ład – objęcie członków zarządu spółki obowiązkowym ubezpieczeniem

Od 2022 roku katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma ulec poszerzeniu. Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu zostaną objęte osoby, które uzyskują wynagrodzenie na podstawie powołania. Kwestia ta ma istotne znaczenie z perspektywy spółek. Rozwiązanie to często stosuje się bowiem w ich ramach, do powoływania członków zarządu czy prokurentów.

W konsekwencji osoby pełniące ww. funkcje będą zobligowane do uiszczania wysokich składek zdrowotnych, bez możliwości ich odliczenia od podatku.

Ukryta dywidenda a koszty uzyskania przychodu

Nowy Polski Ład zakłada, że wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda (z perspektywy organów podatkowych) nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu spółki. Mianem takim określa się przede wszystkim świadczenia, które:

 • wypłacane są wspólnikowi, a jednocześnie obniżają zysk spółki,
 • wypłacane są nie w ramach podziału zysku (dywidendy), a „sztucznego” obniżenia zysku spółki za dany okres.

Co do zasady, ukrytą dywidendą wspólnika będzie świadczenie przez niego usług na rzecz spółki, niezwiązanych wprost z jej działalnością. Mając jednak na uwadze powyższe, to interpretacja organów podatkowych będzie wpływać na to, które z czynności spółki lub jej wspólników będą uznawane za ukrytą dywidendę.

Kwestia ta jest ściśle związana z podatkiem CIT, dlatego właściciele spółek mogą mocno odczuć konsekwencje tych zmian. Jeżeli organ podatkowy poweźmie zatem w wątpliwość słuszność wypłaty dywidendy i uzna, że ma ona obniżyć zysk spółki (z czego wspólnicy mogą czerpać korzyści), spółka nie będzie mogła zaliczyć takiej dywidendy jako kosztu uzyskania przychodu. Co jest równoznaczne z tym, że nie będzie mogła obniżyć podstawy podatku CIT. Co będzie tego skutkiem? Oczywiście konieczność zapłaty wyższego podatku.

Uwaga!

Wiele wskazuje na to, że owa zmiana zacznie obowiązywać dopiero z początkiem 2023 roku. Jednak już w tym momencie warto być świadomym zmian, jakie najpewniej zajdą w najbliższym czasie. Na jakie działania już teraz można się zdecydować w tej kwestii? Z całą pewnością warto przeprowadzić kompleksową analizę kwalifikacji kosztów ponoszonych przez naszą spółkę na rzecz podmiotów powiązanych. Oczywiście analiza powinna być przeprowadzona pod kątem uznania takich kosztów za ukrytą dywidendę. Odpowiednie przygotowanie się może nam zagwarantować mniej problemów w przyszłości.

Prostsze zasady funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Jednym z założeń Nowego Polskiego Ładu jest zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z podatkowej grupy kapitałowej. Rozwiązanie to daje możliwość zmniejszenia zobowiązań podatkowych w ramach grupy, którą mogą utworzyć:

 • co najmniej dwie spółki kapitałowe,
 • mające osobowość prawną,
 • pozostające w związkach kapitałowych.

Dzięki zmianom, dostęp do PGK zyska szersze grono spółek poprzez ułatwienia w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania. W praktyce będą one polegały na tym, że:

 • zmniejszeniu ulegnie konieczność posiadania przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek (z 500 000 zł do 250 000 zł);
 • spółki w ramach PGK nie będą już musiały uzyskiwać udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2%;
 • obowiązywać zacznie tzw. solidarna odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu CIT dla spółek tworzących PGK.

Nowy Polski Ład – preferencyjny reżim podatkowy dla holdingów

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie definicji tzw. spółki holdingowej. Zgodnie z założeniami Nowego Polskiego Ładu, podmioty takie – pod określonymi warunkami – będą mogły korzystać:

 • ze zwolnienia z podatku CIT w wysokości 95% kwoty dywidendy wypłacanej od spółki zależnej oraz
 • z pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Zmiana ta w szczególności dotyczy spółek posiadających w portfelu inwestycyjnym udziałów wielu spółek zależnych, z których zamierzają uzyskać dywidendę, po czym sprzedać ich udziały podmiotom niepowiązanym. Ponadto zmiana może dotyczyć również podmiotów będących częścią większej grupy kapitałowej, które wypłacają dywidendy spółce dominującej.

Zmiany w odniesieniu do spółek nieruchomościowych

Projekt zakłada ograniczenie amortyzacji podatkowej w „spółkach nieruchomościowych” do wysokości odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Spółki nieruchomościowe będą zatem musiały ograniczyć amortyzację podatkową:

 • dla środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc dla budynków i lokali;
 • do wysokości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, obciążających wynik finansowy jednostki w danym roku podatkowym.

Nowy Polski Ład – istotne zmiany z punktu widzenia spółek. Podsumowanie 

Od 2022 roku przedsiębiorcy będą zmuszeni zmierzyć się ze zmianami, które mają bardzo szeroki zakres. Modyfikują one wiele regulacji prawnych związanych nie tylko z systemem opodatkowania, ale także prawną organizacją spółek i przedsiębiorstw. Niestety nie zagwarantowano im odpowiedniej ilości czasu do zapoznania się ze zmianami oraz wdrożenia ich w odpowiedni sposób. Skutkować może to zatem tym, że początek nowego roku będzie bardzo trudnym okresem, związanym z analizą przepisów prawnych oraz próbami dostosowania się do nowych regulacji.

 

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o
Polecane wpisy
Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.