Udziały w spółce

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .
udziały w spółce

Sam Kodeks Spółek Handlowych definiuje udziały w kilku znaczeniach. Za udziały w spółce uważa się ogół praw i obowiązków danego wspólnika wobec konkretnej spółki. Są podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Ogół udziałów stanowi kapitał zakładowy spółki, tzn. powinny one odzwierciedlać wkłady, jakie wspólnicy wnieśli do spółki.

W pewnym uproszczeniu udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można ująć jako ogół władzy w spółce oraz miara praw przysługujących wspólnikom. Na przykład w zakresie podziału dywidendy.

Udziały w spółce – rodzaje

Zasadniczo w spółce z o.o. pojawić się mogą dwa rodzaje udziałów: udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Gdy wspólnicy sporządzają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wówczas podejmują decyzji o równości lub nierówności udziałów. Muszą wtedy także określić liczbę tych udziałów przypadających na jednego wspólnika. Jeżeli wspólnicy ustalą, że każdy z nich może posiadać tylko jeden udział, wówczas jego wartość może być nierówna. Z kolei w przypadku, gdy postanawiają, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy powinny one mieć wartość równą.

Pozycja w spółce

Na tym etapie wspólnicy może zadecydować o swojej pozycji w spółce. Jeżeli chciałby ją wzmocnić, wówczas powinien mieć minimum jeden udział posiadający wyższą wartość nominalną niż inni udziałowcy lub posiadać większą liczbę udziałów.

Wniesienie wkładu do spółki

Do powstania spółki wymagane jest wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Należy jednak odróżnić „objęcie” udziału od jego „pokrycia”.

Objęcie udziału jest oświadczeniem wspólnika w umowie spółki, że wyraża wolę na uczestniczenie w spółce i kreuje obowiązek wniesienia tego wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. Zaś obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału w spółce wspólnik realizuje, jeżeli przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

Podsumowanie – udział w spółce

Reasumując udziały są związane z kapitałem zakładowym w spółce z o.o. i w związku z tym suma wartości nominalnej udziałów w spółce, musi zgadzać się z wysokością kapitału zakładowego.

Przeczytaj także:

Spółka z o.o. w organizacji 

Kapitał zakładowy w spółce

 

Polecane wpisy