Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet – czy jest możliwa i jak to zrobić?

sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Dokonywanie zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S24

Korzystając z systemu S24 możliwe jest dokonywanie zmian w zarejestrowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Realizację zmian w spółkach z o.o. rozumie się poprzez realizację wzorców uchwał dotyczących zmian spółek z o.o., tj.:

 • Uchwały zmianie adresu spółki z o.o.;
 • Uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z o.o.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sp. z o.o. bez obecności rewidenta;
 • Uchwały o zmianie składu zarządu spółki z o.o.;
 • Uchwały o zmianie składu Rady Nadzorczej spółki z o.o.;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego sp. z o.o. z obecnością rewidenta;
 • Uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziału w spółce z o.o.;
 • Uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z o.o.;
 • Oświadczenia dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.;
 • Uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z o.o.;
 • Uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.;
 • Oświadczenia nowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.;
 • Uchwały o podziale zysku w spółce z o.o.;
 • Uchwały o pokryciu straty w spółce z o.o.;
 • a także Uchwały zmieniającej umowę spółki z o.o.;
 • oraz właśnie umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.;

Zmiany od 1 kwietnia 2016 roku

Od 1 kwietnia 2016 r. w art. 182 §2 KSH ustawodawca dopuścił możliwość zawarcia umowy sprzedaży udziałów online przez system S24. W aktualnym brzmieniu przepisu:

w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, zbycie przez wspólnika udziałów jest możliwe również przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Oświadczenia zbywcy i nabywcy opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Oznacza to, że jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona jako S24 to można w takiej spółce sprzedać udziały dalej korzystając z systemu teleinformatycznego.

Jak wynika z literalnego brzmienia przepisu, z uprawnienia w postaci zawierania umowy sprzedaży online – bez konieczności udawania się do notariusza – przysługuje wyłącznie spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, których umowy spółki były utworzone za pomocą wzorca teleinformatycznego oraz

w tym również te, których umowy zostały zawarte przy wykorzystaniu wzorca umowy przed dniem wejścia w życie przepisu art. 180 § 2 KSH, tj. których umowy zostały zawarte przed 01.04.2016 r. Zbycie udziałów przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym jest wyłączone w odniesieniu do wszystkich spółek z o.o., których umowy zostały zawarte w formie aktu notarialnego (M. Stanik [w:] Z. Jara (red.) Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, 2019 r., art. 180 KSH Legalis).

Jeśli więc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zakładana była „standardowo” przed notariuszem lub spółka była zakładana  w trybie S24, ale potem były dokonywane zmiany przed notariuszem to niestety należy  udać się do notariusza, aby udziały sprzedać skutecznie .

Należy przy tym podkreślić, iż jest to uprawnienie, a nie obowiązek wspólnika spółki zakładanej w systemie S24.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży zawierana w systemie teleinformatycznym

Co za tym idzie nie zachodzą żadne przeszkody, aby wspólnik chcący zbyć udziały w takiej spółce, zawarł umowę w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas gdy transakcja sprzedaży będzie odbiegała od standardowych zapisów. To o czym należy pamiętać, to fakt, że w systemie teleinformatycznym umowa sprzedaży zawiera wyłącznie:

 • określenie liczby udziałów;
 • określenie ceny sprzedaży;
 • a także określenie danych nabywcy;
 • żadne inne zapisy nie są tam możliwe.

Jeśli Twoja transakcja wymaga zapisów dodatkowych, to oczywistym jest, że będziesz chciał udać się do notariusza i podpisać umowę w pełni zabezpieczającą Twoje interesy.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez S24 – wzorzec umowy

Wzorzec umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez S24 został określony przez Ministra Sprawiedliwości w załączniku 7 do Rozporządzenia z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1005 ze zm.). SPRAWDŹ WIĘCEJ TUTAJ.

Zbycie udziałów w uproszczony sposób wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Należą do nich:

 • niemożność dodawania „własnych” dodatkowych zapisów
 • niemożność uzupełniania jej ponad podstawowy zakres
 • brak możliwości zbycia ułamkowej części udziałów.

Jednakże sposób ten jest niewątpliwie tańszy i mniej czasochłonny.

Do zawarcia umowy udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez S24 konieczne są następujące trzy czynności:

 1. wypełnienie wzorca – poprzez wprowadzania danych w odpowiednich kolumnach
 2. udostępnienie możliwości podpisania tej umowy przez drugą stronę, przy czym tu UWAGA! – aby było możliwe to udostępnienie, druga strona także musi posiadać aktywne konto w systemie S24
 3. podpisanie umowy przez obie strony za pomocą jednego z poniższych sposobów (wedle swojego wyboru):
 • profilu zaufanego
 • podpisu kwalifikowanego
 • podpisu osobistego.

Zawiadomienie o zbyciu udziałów w spółce z o.o.

Niezależnie od tego czy umowa zbycia udziałów została zawarta w sposób tradycyjny czy online. Po zawarciu umowy konieczne jest zawiadomienie Spółki o fakcie zbyciu udziałów. A spółka ma obowiązek zgłosić tę zmianę do Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Pamiętaj, samo zawarcie umowy sprzedaży udziałów z wykorzystaniem wzorca teleinformatycznego nie czyni z Ciebie wspólnika ze skutkiem wobec samej Spółki.

Zawiadomienie o zbyciu udziałów następuje w „tradycyjny” sposób – brak jest bowiem w systemie teleinformatycznym wzorca na taką czynność.

O zawiadomieniu spółki o zbyciu udziałów w tradycyjny sposób pisałam więcej w artykule blogowym pt. Kiedy sprzedaż udziałów jest skuteczna?”. Wszystkie uwagi tam poczynione znajdują pełne zastosowanie do transakcji zbycia z wykorzystaniem wzorca.

Do zawiadomienia o zbyciu udziałów należy dołączyć dowód takiej czynności. W mojej ocenie dowodem zawarcia takiej umowy zbycia będzie wydruk umowy zbycia udziałów z systemu teleinformatycznego. W konsekwencji takiego zawiadomienia Spółka ma obowiązek dokonać stosownego wpisu do księgi udziałów i złożyć wniosek do KRS.

Lista wspólników – sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Pamiętać należy, że lista wspólników powinna zostać sporządzona przez Zarząd Spółki przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Lista taka musi zostać podpisana przez Zarząd Spółki i opatrzona bezpiecznym podpisem, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 188 § 4).

Celem takiej regulacji, jest to, aby tak zbycie jak i dostarczenie dokumentacji do KRS następowało w formie z wykorzystaniem wzorca teleinformatycznego. W takiej sytuacji nie jest możliwe przedłożenie listy wspólników w formie papierowej a wyłącznie poprzez system S24. Wynika to wprost z regulacji przepisu KSH.

W sytuacji, w której przedmiotem transakcji zbycia jest więcej niż 10 % udziałów należałoby dodatkowo złożyć wniosek do KRS (również w systemie teleinformatycznym) o ujawnienie takiego wspólnika w KRS.

Ponadto, jeśli sama umowa sprzedaży udziałów inaczej nie stanowi, to sprzedaż udziałów jest skuteczna już w dniu jej podpisania. Do skuteczności przejścia udziałów ze zbywcy na nabywcę nie jest potrzebny wpis w KRS.

Zalety i wady umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet (w systemie S24)

Możliwość zawarcia umowy sprzedaży udziałów w systemie S24 jest z pewnością znacznym ułatwieniem dla wielu przedsiębiorców (rejestracja i zmiany przez internet to dobra forma dla prostych spółek, zakładanych jednoosobowo, albo takich, które w umowach nie mają niestandardowych zapisów).  Poza prostotą, kosztem i mobilnością nie można niestety znaleźć innych zalet. Korzystając z platformy S24 nie można  wprowadzić żadnych modyfikacji. W znacznym stopniu ogranicza to możliwość działania stron, nie daje odpowiedniego zabezpieczenia interesów żadnej ze stron, a system  sam w sobie zawiera wiele błędów, które mogą spowodować, że wypełnianie wzorca zajmie więcej czasu i nerwów niż tradycyjne udanie się do rejenta. Nie mniej jednak dla osób, które po prostu bez zbędnych procedur, chcą przenieść udziały – metoda ta wydaje się idealna. Zwłaszcza jest ona pomocna dla startupów na wstępnym etapie, kiedy założyciele founderzy będą chcieli dostosować stan posiadanych udziałów do swoich ustaleń.

Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24

W celu ułatwienia przejścia przez procedurę sprzedaży udziałów w spółce z o.o. stałym Czytelnikom/Subskrybentom bloga Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. udostępniamy instrukcję w pliku pdf, w której  krok po kroku podpowiadamy jak sporządzić i podpisać umowę przez system S24.

Dołącz do grona Subskrybentów bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl oraz subskrybuj Dodatki edukacyjne i marketingowe przeznaczone dla stałych Czytelników (poradniki, e-booki, alerty, produkty/wzory itp.).

Zapisz się do blogowego newslettera i odblokuj dostęp do odczytania/pobrania pliku PDF – pt. Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24

Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem subskrypcji odśwież stronę z tym wpisem, a dostępny dla Subskrybentów newslettera materiał PDF (jak i pozostałe blogowe Dodatki edukacyjne i marketingowe) stanie się dla Ciebie dostępny do odczytania/pobrania.

KLIKNIJ W GRAFIKĘ I POBIERZ PDF:

Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24

[/emaillocker]


Artykuł wraz z instrukcją został przygotowany przy udziale aplikantki adwokackiej w prowadzonej przeze mnie kancelarii – Małgorzaty Chudzik-Marczewskiej.


Polecam także uwadze udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:

Pamiętaj pracownicy Centrum wsparcia nie udzielają porad prawnych. W tej kwestii mogą pomóc wyłącznie osoby uprawnione, tj. TYLKO adwokaci, radcowie prawni oraz w niektórych przypadkach doradcy podatkowi.


E-BOOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adwokat Mizińska

 

Masz pytania merytoryczne co do rejestracji bądź wniosku zmianowego dotyczącego umowy zbycia udziałów w spółce z o.o.?

prawnik od spółek, umów i finansowania spółek

Zapraszam do współpracy,
Joanna Mizińska
adwokat
partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA kierujący praktyką spółkiumowy oraz finansowanie
autorka bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl
T: +48 668 017 220
E: j.mizinska@gm-legal.pl lub kontakt@sprzedazudzialowwspolcezoo.pl
linkedin.com/in/joanna-mizinska


Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Joanna Mizińska

Adwokat Joanna Mizińska

Od ponad 17 lat specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Specjalistka w zakresie obsługi prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Doradza także w sprawach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Specjalistka w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz wykonywania kontraktów i umów gospodarczych. Ponadto, zajmuje się obsługą prawną inwestycji w spółki, począwszy od negocjacji, przygotowywania projektów umów, aż do zamknięcia, jak również doradza przy wyjściu z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Kontakt:

+48 668 017 220
j.mizinska@gm-legal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Joanna Mizińska

Jestem adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Jestem także autorką tego bloga.

Od kilkunastu lat zajmuję się tym prawem gospodarczym i prawem spółek handlowych oraz kontraktami i umowami gospodarczymi. Doradzam swoim Klientom jak najlepiej wynegocjować umowy, by uzyskać maksimum bezpieczeństwa prawnego

Pobierz bezpłatnie poradnik!

"Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o."

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o

Dołącz do mojej społeczności

Najpopularniejsze

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z prawem?

Zapisz się na newsletter

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.