Kategoria: DOKUMENTY

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

W jakich przypadkach operacja aportowa polegająca na wniesieniu udziałów jednej spółki tytułem wkładu do innej spółki będzie neutralna podatkowo?

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o. Jakie znaczenie dla prawa podatkowego będzie miała czynność wniesienia wkładu do spółki w postaci udziałów w innej spółce? Na początku warto zwrócić uwagę na treść art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.. Zgodnie z tym przepisem: „Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (…) wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio”. Zatem, w świetle u.p.d.o.f. wartość wniesionego do spółki wkładu stanowi przychód podatkowy z kapitałów pieniężnych. Odliczenie określonych kosztów uzyskania przychodu Czy podatnik dokonujący operacji aportowej ma prawo dokonać odliczeń określonych kosztów uzyskania przychodu? Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jednakże należy mieć na uwadze także ust. 2e pkt 2 lit. b ww. przepisu. Stanowi on o tym, że „W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: (…) wartości: (…) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny”. Z kolei przywołany tam przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. brzmi następująco: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: (…) objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, tzw. ePUAP. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która ułatwia załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Aby móc korzystać z tej platformy niezbędne jest założenie darmowego konta. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wśród spraw jakie możemy załatwić za pomocą ePUAP wyróżnić można m.in.: Wyrobienie dowodu osobistego; Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej; Dopisanie do spisu wyborców; Nadanie numeru porządkowego nieruchomości; Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego; Rejestracja pojazdów; Rejestracja urodzeń; Sporządzenie aktu zgonu; Wydanie prawa jazdy. Każda sprawa, która jest dostępna na portalu, posiada jej krótki opis, a także szczegóły sprawy, tzn. kogo dotyczy, jaki jest czas realizacji, wymagane dokumenty, opłaty, podstawę prawną, a także możliwość złożenia odwołania od decyzji. Jak wygląda założenie konta? Zakładając konto na portalu będzie trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny, którego rubryki dotyczą przede wszystkim danych kontaktowych oraz identyfikacyjnych. Na podany przy rejestracji adres e-mail będą przesyłane powiadomienia dotyczące wnoszonych podań i wniosków. Udogodnienia dla przedsiębiorców System ePUAP posiada również udogodnienia dla przedsiębiorców, które umożliwiają szybkie i bezpieczne załatwienie spraw związanych z prowadzeniem firmy. Do takich spraw należą między innymi: Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składem do ZUS-u; Rozliczenie VAT; Umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika do podpisywania elektronicznych dokumentów księgowych. Podsumowanie Reasumując, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, pozwala na szybki kontakt i uzyskanie odpowiedzi w sprawach administracyjnych. Przeczytaj także: Po pierwsze: Spółka z o.o. w organizacji Po drugie: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DOKUMENTY, | Data: .

instrukcja dla spółek z o.o.

Instrukcja dla spółek z o.o. – Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2020 rok?

Panująca epidemia COVID-19 wymogła na przedsiębiorcach dostosowywania się do wielu zmian, w tym dotyczących składania dokumentów sprawozdań finansowych. Można się zastanowić w jaki sposób złożyć tegoroczne sprawozdanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Od 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na zarządy spółek zostały nałożone konkretne obowiązki, a kary za ich nieprzestrzegania są znaczne. Sprawdź co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kogo obejmują nowe obowiązki, kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić w spółkach oraz w truście, jakie dane beneficjenta rzeczywistego można znaleźć w rejestrze, kiedy trzeba zgłosić dane oraz jaki jest tryb zgłaszania danych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, UMOWY, | Data: .

obowiązki zarządu sp. z o.o.

Jakie są obowiązki zarządu spółki z o.o. po skutecznym zawiadomieniu spółki o przejściu udziałów?

Zgodnie z art. 187 § 1 KSH o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Powstaje pytanie, jakie są obowiązki zarządu sp. z o.o. po otrzymaniu takiego zawiadomienia?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .

lista udziałów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – lista

Prowadzisz spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, jesteś jej jedynym wspólnikiem i zgłosił się do Ciebie inwestor zainteresowany odkupieniem całości lub części Twojej Spółki? Zastanawiasz się jakie dokumenty należy przegotować w związku z taką sprzedażą udziałów? Sprawdź czy masz wszystkie niezbędne dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DOKUMENTY, Oświadczenia i zapewnienia, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWY, | Data: .

umowa inwestycyjna

Umowa inwestycyjna – co to takiego?

W ostatnim czasie zajmowałam się negocjowaniem dla swojego Klienta umowy inwestycyjnej, w której do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przystępował inwestor, który obejmował w niej nowoemitowane udziały. Stąd też moja chwilowa mniejsza obecność na blogu. Do tej pory nie poruszyłam tematyki związanej z investment agreement – szybko więc nadrabiam zaległości 🙂 Czytaj więc czym jest umowa inwestycyjna.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA STARTUPÓW, Oświadczenia i zapewnienia, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA WSPÓLNIKÓW, UMOWY, | Data: .

audyt prawny

O czym pamiętać przygotowując spółkę do audytu prawnego?

Ostatnio dla mojego Klienta przygotowywałam audyt prawny nabywanych aktywów. Ponieważ w trakcie tego procesu na bieżąco spotykałam się z wieloma pytaniami związanymi z samą procedurą prowadzenia takiego audytu oraz jego zakresem, postanowiłam podzielić się z Tobą takimi informacjami. Myślę, że mogą one pozwolić Ci uniknąć pomyłek lub ograniczyć ryzyka, które z takim procesem immanentnie są związane.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: AUDYT PRAWNY, DOKUMENTY, PROCES DUE DILLIGENCE, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA O POUFNOŚCI, | Data: .

oświadczenia i zapewnienia w umowie

Odpowiedzialność wspólników za oświadczenia i zapewnienia w umowie

Ostatnio zwrócił się do mnie wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o pomoc prawną przy transakcji polegającej na przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dwóch inwestorów – finansowego i branżowego. W umowie inwestycyjnej wspólnicy i spółka składają inwestorom cały szereg oświadczeń i zapewnień. Wobec tego na blogu podpowiadam – na wypadek gdybyś taką umowę miał negocjować –  czym są te oświadczenia i zapewnienia w umowie. W przypadku, który zainspirował mnie do wpisu, inwestorzy po podpisaniu listu intencyjnego wykonali pełne badanie prawne, finansowe, podatkowe, techniczne i technologiczne spółki, ale mimo to, chcieli by dotychczasowi wspólnicy i spółka złożyli im oświadczenia i zapewnienia dotyczące sytuacji spółki.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: AUDYT PRAWNY, DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DOKUMENTY, Oświadczenia i zapewnienia, PROCES DUE DILLIGENCE, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, | Data: .

due dilligence

Legal due dilligence – czyli co to jest audyt prawny i dlaczego jest on taki ważny dla sprzedaży udziałów?

Wczoraj zostałam zapytana przez większościowego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ile może potrwać audyt prawny (due dilligence) i czemu ten proces jest tak ważny, żeby pozyskać inwestora? Kwestia okazuje się na tyle istotna, że zdecydowałam się poświęcić jej wpis na moim blogu. Zapraszam do lektury.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: AUDYT PRAWNY, DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, PROCES DUE DILLIGENCE, | Data: .

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.