Kategoria: DLA ZARZĄDU

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład – istotne zmiany z punktu widzenia spółek

Nowy Polski Ład od miesięcy budzi wiele kontrowersji. Rewolucyjne zmiany sprowokowały wiele rozmów, a także krytykę – głównie ze strony przedsiębiorców. Omówieniem tego tematu zajęłam się już jakiś czas temu we wpisie: Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?. Tym razem jednak, mając solidną podstawę do omawiania zmian (w momencie powstawania poprzedniego wpisu nie opublikowano jeszcze projektu ustawy), zajmę się omówieniem najbardziej istotnych kwestii z punktu widzenia przedsiębiorców oraz spółek, które wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. 16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał bowiem ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przechodząc do sedna, niniejszy wpis poświęcony jest najważniejszym zmianom, związanym z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji wynikających z programu Nowy Polski Ład. Poniżej znajdziesz część wybranych przeze mnie zmian, które uważam za najważniejsze w oczach przedsiębiorców oraz które najpewniej zaczną obowiązywać od 2022 roku. Serdecznie zapraszam do lektury. Podwyższenie drugiego progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej O wyżej wymienionych zmianach chyba najczęściej wspomina się w kontekście Nowego Ładu. W związku z tym, w dzisiejszym artykule nie będę zajmowała się ich omówieniem. Co prawda zauważyć należy, że faktycznie mają one ogromne znaczenie dla podatników. Jednak nie tylko one będą miały wpływ na przyszłość przedsiębiorców. Poniżej znajdziesz rzadziej wspominane zmiany, o których zdecydowanie za mało się mówi. Co konkretnie mam na myśli? Nowy Polski Ład – objęcie członków zarządu spółki obowiązkowym ubezpieczeniem Od 2022 roku katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma ulec poszerzeniu. Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu zostaną objęte osoby, które uzyskują wynagrodzenie na podstawie powołania. Kwestia ta ma istotne znaczenie z perspektywy spółek. Rozwiązanie to często stosuje się bowiem w ich ramach, do powoływania członków zarządu czy prokurentów. W konsekwencji osoby pełniące ww. funkcje będą zobligowane do uiszczania wysokich składek zdrowotnych, bez możliwości ich odliczenia od podatku. Ukryta dywidenda a koszty uzyskania przychodu Nowy Polski Ład zakłada, że wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda (z perspektywy organów podatkowych) nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu spółki. Mianem takim określa się przede wszystkim świadczenia, które: wypłacane są wspólnikowi, a jednocześnie obniżają zysk spółki, wypłacane są nie w ramach podziału zysku…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Różnorodność płci w składzie organów spółek

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW. Czy od lipca 2021 r. w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W ostatnim czasie na portalach branżowych zrobiło się głośno o wprowadzeniu różnorodności w zakresie płci w organach polskich spółek kapitałowych. Już od kilku lat pojawiały się głosy za wprowadzeniem równouprawnienia w spółkach. Czy w końcu w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W tym artykule wyjaśniamy Państwu najnowsze zmiany. Jakie spółki obejmują zmiany w różnorodności płci w składzie organów spółek? Po pierwsze, zmiany te nie obejmują wszystkich spółek, a jedynie te notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe warunki związane z różnorodnością w obszarze płci wynikają z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Rada Giełdy uchwaliła je Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. To kolejne już zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Pełną treść tej Uchwały możecie Państwo znaleźć pod tym adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/Uch_13_1834_2021_DPSN2021.pdf Kodeks dobrych praktyk – różnorodność płci w składzie organów spółek Zgodnie z najnowszym Kodeksem dobrych praktyk „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%”. Regulacja taka znalazła się w punkcie 2.1 ww. dokumentu. Zatem dla spełnienia nowych wymogów, w organach spółek, które dotychczas obsadzone były głównie przez mężczyzn, powinno znaleźć się co najmniej 30% kobiet. Dla wielu spółek to wyzwanie i pytanie jak dostosować się do tego warunku. Czy remedium może stanowić odpowiednie przeprowadzenie rekrutacji? Wiele spółek musi zmierzyć się też ze zmianą regulacji wewnętrznych. Punkt 2.2. przytoczonego wyżej Kodeksu stanowi, że „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1”. W związku z tym, to do tych osób będzie należało zapewnienie różnorodności płci w organach spółek…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

W jakich przypadkach operacja aportowa polegająca na wniesieniu udziałów jednej spółki tytułem wkładu do innej spółki będzie neutralna podatkowo?

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o. Jakie znaczenie dla prawa podatkowego będzie miała czynność wniesienia wkładu do spółki w postaci udziałów w innej spółce? Na początku warto zwrócić uwagę na treść art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.. Zgodnie z tym przepisem: „Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (…) wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio”. Zatem, w świetle u.p.d.o.f. wartość wniesionego do spółki wkładu stanowi przychód podatkowy z kapitałów pieniężnych. Odliczenie określonych kosztów uzyskania przychodu Czy podatnik dokonujący operacji aportowej ma prawo dokonać odliczeń określonych kosztów uzyskania przychodu? Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jednakże należy mieć na uwadze także ust. 2e pkt 2 lit. b ww. przepisu. Stanowi on o tym, że „W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: (…) wartości: (…) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny”. Z kolei przywołany tam przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. brzmi następująco: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: (…) objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Nowy polski ład

Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?

Niedawno rząd ogłosił założenia „Nowego Polskiego Ładu”. Ma on stanowić remedium na niekorzystne skutki pandemii COVID-19, a także szansę na rozwój polskiej gospodarki. Zapowiadany program ma wprowadzić zmiany także w funkcjonowaniu służby zdrowia i wiele innych. Na tą chwilę brakuje jednak podstawy, tj. jakiegokolwiek oficjalnego projektu wprowadzenia zapowiadanych zmian. Czy chociażby przewidywanego terminu rewolucyjnej nowelizacji. Nie dziwi więc fakt, że wielu indywidualnych przedsiębiorców obawia się zmian, w szczególności tych z zakresu prawa podatkowego. Zmiany wpłyną też chociażby pośrednio na funkcjonowanie wielu spółek. Zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej – Nowy Ład Jedną z zapowiadanych modyfikacji obecnych regulacji prawnych ma być zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej, składką w wysokości 9% dochodu. Tym samym, im wyższe dochody będą osiągane przed podatników, tym więcej będą oni płacić z tytułu składki zdrowotnej. Rząd tłumaczy, że w ten sposób system będzie bardziej sprawiedliwy niż dotychczas. Po wejściu w życie Polskiego Ładu, nie będzie już sytuacji, w której „za leczenie najbogatszych przedsiębiorców płacą prawie wyłącznie mali przedsiębiorcy i pracownicy”. Po nowelizacji przepisów składka zdrowotna będzie liczona proporcjonalnie od uzyskiwanych przez podatników dochodów. Co istotne, takiej składki nie będzie można już odliczyć od podatku. Dla wielu podatników będzie to oznaczało wyższy podatek. „Ozusowanie” umów zlecenia – Nowy Ład Kolejną propozycją jest „ozusowanie” umów zlecenia. Ma ono stanowić remedium na powszechność tzw. umów „śmieciówek” na polskim rynku pracy. Po znowelizowaniu obecnych przepisów zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu”, od całości zarobków z umowy zlecenia będą potrącane składki na ubezpieczenia społeczne. Propozycja ta może być problematyczna zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających takich pracowników, jak i dla samych osób podejmujących tego typu pracę. Dla tych pierwszych oznacza to wyższe koszty działalności, dla drugich mniejszą opłacalność zawierania kilku umów zlecenia. Umowy zlecenie są najczęściej kojarzone z ofertami pracy dla studentów. Ci z pewnością też stracą na projektowanych zmianach prawa. Jednak często tego typu umowy zawierają pracownicy etatowi, poza pracą na etacie. Ozusowanie umów zlecenia zmniejszy opłacalność takiej działalności. Pozytywne zmiany? Oczywiście, wśród zapowiadanych zmian pojawiły się też takie, które należy ocenić pozytywnie. Są to przede wszystkim: planowany wzrost kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł, a także planowane podwyższenie progu podatkowego z 85.528 zł na 120.000 zł. Jeśli finalnie ww. regulacje wejdą w życie, to osoby zarabiające…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

crowdfunding

Jak projektowana ustawa regulująca działalność platform crowdfundingowych wpłynie na sp. z o.o. w Polsce?

Początkiem maja rozpoczął się proces prowadzący do uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na chwilę obecną projekt ustawy skierowano do konsultacji. Projektowane przepisy mają stanowić pierwszą regulację tzw. crowdfundingu w Polsce. Dotychczas brakowało uregulowania tej sfery działalności, więc w praktyce platformy crowdfundingowe działały na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Czym jest crowdfunding? Zacznijmy jednak od samego pojęcia crowdfundingu. Określa ono rozwiązanie z zakresu finansowania społecznościowego. Umożliwia pozyskanie finansowania alternatywnego wielu spółkom, w szczególności tym typu start-up i mniejszym przedsiębiorstwom. Jak zauważono w ramach oceny skutków proponowanej regulacji – platformy crowdfundingowe mogą działać w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe wyemitowane przez właściciela projektu, oraz ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych. Właśnie takich platform dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1). Projektowana polska ustawa ma zapewnić stosowanie ww. rozporządzenia w Polsce. Zmiany jakie zostaną wprowadzone do porządku prawnego Do najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone do porządku prawnego wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów należy m.in. poddanie platform crowdfundingowych nadzorowi KNF. Co więcej, skuteczność tego nadzoru ma zapewnić prawo KNF do stosowania określonych środków nadzorczych wielokrotnie. Publikacja komunikatów o wszczętych przez KNF postępowaniach ma być przestrogą dla potencjalnych inwestorów. Ponadto, z zakresu ww. ustawy o ofercie publicznej, którą stosowano do tej pory zostanie wyłączony właśnie tzw. crowdfunding. Zmienią się także progi kwotowe zwalniające z obowiązku sporządzenia prospektu. Kwota ta zostanie podniesiona z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Nowe przepisy – sankcje – crowdfunding Jednocześnie nowe przepisy będą obwarowane sankcjami. Na przykład za świadczenie usług finansowania społecznościowego bez właściwego zezwolenia, będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 5 mln zł. Podobnie będzie w przypadku prowadzenia działalności identycznej co do celu ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego, ale w sposób niezgodny z ww. rozporządzeniem i projektowanymi przepisami ustawy. Wyższa grzywna, tj. do 10 mln zł będzie grozić za prowadzenie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem pożyczek, bez udostępnienia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Zmiany w kodeksie handlowym? Co jednak najistotniejsze dla tego artykułu, projektowana ustawa…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .

udziały w spółce

Udziały w spółce

Sam Kodeks Spółek Handlowych definiuje udziały w kilku znaczeniach. Za udziały w spółce uważa się ogół praw i obowiązków danego wspólnika wobec konkretnej spółki. Są podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Ogół udziałów stanowi kapitał zakładowy spółki, tzn. powinny one odzwierciedlać wkłady, jakie wspólnicy wnieśli do spółki. W pewnym uproszczeniu udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można ująć jako ogół władzy w spółce oraz miara praw przysługujących wspólnikom. Na przykład w zakresie podziału dywidendy. Udziały w spółce – rodzaje Zasadniczo w spółce z o.o. pojawić się mogą dwa rodzaje udziałów: udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Gdy wspólnicy sporządzają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wówczas podejmują decyzji o równości lub nierówności udziałów. Muszą wtedy także określić liczbę tych udziałów przypadających na jednego wspólnika. Jeżeli wspólnicy ustalą, że każdy z nich może posiadać tylko jeden udział, wówczas jego wartość może być nierówna. Z kolei w przypadku, gdy postanawiają, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy powinny one mieć wartość równą. Pozycja w spółce Na tym etapie wspólnicy może zadecydować o swojej pozycji w spółce. Jeżeli chciałby ją wzmocnić, wówczas powinien mieć minimum jeden udział posiadający wyższą wartość nominalną niż inni udziałowcy lub posiadać większą liczbę udziałów. Wniesienie wkładu do spółki Do powstania spółki wymagane jest wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Należy jednak odróżnić „objęcie” udziału od jego „pokrycia”. Objęcie udziału jest oświadczeniem wspólnika w umowie spółki, że wyraża wolę na uczestniczenie w spółce i kreuje obowiązek wniesienia tego wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. Zaś obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału w spółce wspólnik realizuje, jeżeli przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. Podsumowanie – udział w spółce Reasumując udziały są związane z kapitałem zakładowym w spółce z o.o. i w związku z tym suma wartości nominalnej udziałów w spółce, musi zgadzać się z wysokością kapitału zakładowego. Przeczytaj także: Spółka z o.o. w organizacji  Kapitał zakładowy w spółce  

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce, nazywany również założycielskim, jest to minimalny wkład właścicieli wnoszony przez wspólników spółki przy jej zakładaniu. Takie wkłady mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną tzn. aportu, np. wierzytelności lub nieruchomości. W zależności od rodzaju spółki, ustawodawca przewidział różne minimalne wysokości kapitału zakładowego. Można wymienić: 5 000 złotych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 50 000 złotych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej; 100 000 złotych w przypadki spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy  w spółce – pokrycie W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy od samego początku musi być pokryty w pełnej deklarowanej przez wspólników wysokości. Zaś w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej ustawodawca dopuścił częściowe pokrycie kapitału w wysokości ¼ deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, wyznaczając jednocześnie odpowiednie terminy na pokrycie kapitału w całości. Wysokość kapitału zakładowego można zmieniać w trakcie istnienia spółki, zarówno poprzez jego zwiększenie, jak i zmniejszenie. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce bądź na podstawie zmiany umowy spółki, bądź na podstawie wcześniejszych postanowień tej umowy, w których przewidziane zostało podwyższenie w określonym czasie do określonej wysokości w określony sposób. Znowu obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników, które może nastąpić poprzez: zmniejszenie ilości udziałów lub, obniżenie wartości nominalnej każdego udziału.   Przeczytaj także: Wartość nominalna w spółce Spółka z o.o. w organizacji

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna oznacza wartość udziału lub akcji w spółce przyjętą przez wspólników przy założeniu spółki. Może być ukształtowana w sposób dowolny, jednak przepisy przewidują najniższa ich wartość nominalną. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość ta, która odnosi się do udziału, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Znowu w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, gdzie odnosi się ona do wartości papieru wartościowego w postaci akcji, nie może mieć niższej wartości niż 1 grosz. Przepis zawarty w Kodeksie Spółek Handlowych o minimalnej wartości nominalnej udziału ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Co oznacza tyle, że określenie w umowie spółki przez wspólników wartości niższej, niż wskazane powyżej, będzie sprzeczne z ustawą. Jako takie stanowić będzie podstawę do odmowy wpisu spółki do rejestru, z uwagi na postanowienie nieważne w umowie spółki. Udziały w spółce Zakaz obejmowania udziałów poniżej wartości nominalnej wynika z obowiązku realnego i pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Iloczyn wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz ilości wydanych lub wyemitowanych przez spółkę akcji tworzy kapitał zakładowy. Podsumowanie Reasumując wartość nominalna w spółce wyraża wkłady pieniężne, wnoszone przez wspólników do kapitału zakładowego, na podstawie umowy spółki.  Przeczytaj także inne wpisy dotyczące zakładania spółki: Spółka z o.o. w organizacji Udział w spółce Kapitał zakładowy w spółce

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Pandemia koronawirusa COVID-19 w sposób oczywisty wpływa na możliwość realizacji wielu umów handlowych, a także z pewnością dotknie realizacje takich umów w przyszłości. Może także wpłynąć na wykonywanie zawartych umów inwestycyjnych, umów wspólników czy umów joint- venture. Powstaje w obecnej chwili bardzo ważne pytanie: jak prawnie zabezpieczyć siebie oraz swój biznes,  by zminimalizować ryzyka wynikające z tej nadzwyczajnej sytuacji ? Jak bezpiecznie skorzystać z klauzuli siły wyższej? Czy powoływanie się na siłę wyższą jest zawsze skuteczne?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, INNE UMOWY PRZY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA PRZEDWSTĘPNA, UMOWY, ZAMKNIĘCIE, | Data: .

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – od 13 kwietnia 2020 r. nawet 1.000.000 złotych kary

Od 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na zarządy spółek zostały nałożone konkretne obowiązki, a kary za ich nieprzestrzegania są znaczne. Sprawdź co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, kogo obejmują nowe obowiązki, kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić w spółkach oraz w truście, jakie dane beneficjenta rzeczywistego można znaleźć w rejestrze, kiedy trzeba zgłosić dane oraz jaki jest tryb zgłaszania danych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, UMOWY, | Data: .

Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o.o.?

Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o.o.?

Program opcyjny wiąże się z potrzebą motywowania pracowników i związania ich ze spółką. Jest to znaczący mechanizm pozwalającym na rozwój spółki czy startupu, przyciągnięcie inwestora czy coraz to lepszych pracowników. Jest to też przejaw wprowadzania w tego typu podmiotach kultury współwłasności i wspólnego celu, jakim jest budowanie wartości wspólnej firmy. W swojej pracy spotkałam się ostatnio z tematem możliwości wprowadzenia takich programów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zadane mi zostało pytanie, jak najbezpieczniej wprowadzić program opcyjny w spółce z o. o. i czy pracownicy, którym tak przyznano prawo są w pełni zabezpieczeni.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA SPÓŁKI, UMOWA WSPÓLNIKÓW, | Data: .

obowiązki zarządu sp. z o.o.

Jakie są obowiązki zarządu spółki z o.o. po skutecznym zawiadomieniu spółki o przejściu udziałów?

Zgodnie z art. 187 § 1 KSH o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału, zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym fakcie wraz z dowodem dokonania czynności. Powstaje pytanie, jakie są obowiązki zarządu sp. z o.o. po otrzymaniu takiego zawiadomienia?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .

prosta spółka akcyjna

Dla startupów: Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.!

Prace nad prostą spółką akcyjną trwały wiele miesięcy, a dyskusja na jej temat pozostaje wciąż żywa i wciąż budzi wiele emocji. W dniu dzisiejszym ustawa o prostej spółce akcyjnej została przez Prezydenta podpisana. Informacja ta dla startupów jest istotna, gdyż prosta spółka akcyjna ma m.in. na celu wprowadzenie do porządku prawnego dla nich licznych ułatwień. 

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, UMOWA SPÓŁKI, UMOWY, | Data: .

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – nowa książka mojego współautorstwa

Czy każdy przedsiębiorca może podlegać przekształceniu? Jaka jest procedura przekształcenia? Jakie są korzyści takiego przekształcenia? Czy spółka przekształcona staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego? Jakie są podatkowe skutki przekształcenia? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w najnowszej publikacji książkowej pt. „Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Aspekty prawne i podatkowe oraz rozwiązanie alternatywne” z suplementem elektronicznym mojego współautorstwa. 

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, POLECAM UWADZE, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .