Jak projektowana ustawa regulująca działalność platform crowdfundingowych wpłynie na sp. z o.o. w Polsce?

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .
crowdfunding

Początkiem maja rozpoczął się proces prowadzący do uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na chwilę obecną projekt ustawy skierowano do konsultacji. Projektowane przepisy mają stanowić pierwszą regulację tzw. crowdfundingu w Polsce. Dotychczas brakowało uregulowania tej sfery działalności, więc w praktyce platformy crowdfundingowe działały na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Czym jest crowdfunding?

Zacznijmy jednak od samego pojęcia crowdfundingu. Określa ono rozwiązanie z zakresu finansowania społecznościowego. Umożliwia pozyskanie finansowania alternatywnego wielu spółkom, w szczególności tym typu start-up i mniejszym przedsiębiorstwom. Jak zauważono w ramach oceny skutków proponowanej regulacji – platformy crowdfundingowe mogą działać w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe wyemitowane przez właściciela projektu, oraz ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych. Właśnie takich platform dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1). Projektowana polska ustawa ma zapewnić stosowanie ww. rozporządzenia w Polsce.

Zmiany jakie zostaną wprowadzone do porządku prawnego

Do najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone do porządku prawnego wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów należy m.in. poddanie platform crowdfundingowych nadzorowi KNF. Co więcej, skuteczność tego nadzoru ma zapewnić prawo KNF do stosowania określonych środków nadzorczych wielokrotnie. Publikacja komunikatów o wszczętych przez KNF postępowaniach ma być przestrogą dla potencjalnych inwestorów. Ponadto, z zakresu ww. ustawy o ofercie publicznej, którą stosowano do tej pory zostanie wyłączony właśnie tzw. crowdfunding. Zmienią się także progi kwotowe zwalniające z obowiązku sporządzenia prospektu. Kwota ta zostanie podniesiona z 2,5 mln euro do 5 mln euro.

Nowe przepisy – sankcje – crowdfunding

Jednocześnie nowe przepisy będą obwarowane sankcjami. Na przykład za świadczenie usług finansowania społecznościowego bez właściwego zezwolenia, będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 5 mln zł. Podobnie będzie w przypadku prowadzenia działalności identycznej co do celu ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego, ale w sposób niezgodny z ww. rozporządzeniem i projektowanymi przepisami ustawy. Wyższa grzywna, tj. do 10 mln zł będzie grozić za prowadzenie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem pożyczek, bez udostępnienia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych.

Zmiany w kodeksie handlowym?

Co jednak najistotniejsze dla tego artykułu, projektowana ustawa zmieni także przepisy Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny zapoznać się z projektowanymi zmianami i odpowiednio przygotować przed wejściem w życie nowej regulacji.

W polskim systemie prawa handlowego udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie są przeznaczone do obrotu publicznego. Wynika to z samego charakteru udziałów, a także wymogów przewidzianych w art. 174 i art. 180 KSH. Udziały nie są zatem instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nie będą też przedmiotem sprzedaży na platformie crowdfundingowej. Jednak to rozwiązanie technologiczne może zostać wykorzystane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do emisji obligacji czy też do zaciągania pożyczek.

Jakie zmiany wprowadzą projektowane przepisy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych w obszarze regulacji dotyczących ww. spółki? Przede wszystkim będzie to zakaz publicznego promowania nabycia i objęcia udziałów w tych spółkach. Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy: dzięki temu „nie będzie możliwości zbywania udziałów w spółkach z o.o. przy wykorzystaniu usług podmiotów nienadzorowanych, które mogłyby, działając w ramach swobody działalności gospodarczej, publicznie promować nabycie takich udziałów za pomocą portali internetowych, pełniących analogiczną funkcję do platform prowadzonych przez dostawców usług finansowania społecznego”. Kwestię te ma regulować nowy art. 182(1) KSH. Zgodnie z nim, oferta nabycia udziałów w spółce z o.o. nie będzie mogła być kierowana do nieoznaczonego adresata. Za naruszenie ww. projektowanego przepisu przewidziano wysokie sankcje.

Podsumowanie – crowdfunding

Podsumowując, wprowadzenie regulacji działalności crowdfundingowej w Polsce należy ocenić pozytywnie. Dotychczas pojawiało się wiele wątpliwości co do prawidłowości prowadzenia takiej działalności z prawnego punktu widzenia. Także podniesienie progu kwotowego istotnego przy obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego należy ocenić pozytywnie. Dzięki temu także i większe przedsiębiorstwa będą mogły zaprzestać na sporządzeniu memorandum. Pozostaje jednak m.in. pytanie o kwestie podatkowe. Przy ocenie projektowanej nowelizacji przepisów w odniesieniu do spółki z o.o. należy być ostrożnym. Owszem, przepisy KSH jasno będą określać zakaz  kierowania ofert nabycia udziałów w spółce z o.o. do nieoznaczonego adresata. Jednak pojawia się pytanie jak szeroko będzie ten przepis intepretowany. Jest to istotne, ponieważ planowane sankcje za naruszenie nowego art. 182(1) KSH nie należą do najniższych. Zatem spółki z o.o. powinny dokładnie zapoznać się z projektowanymi przepisami i przygotować na nowelizację.

Przeczytaj także:

Udziały w spółce

Instrukcja dla spółek z o.o. – Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2020 rok?

Polecane wpisy
sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.